Wielu przedsiębiorców szuka sposobów zabezpieczenia swoich pieniędzy i nabytych towarów na wypadek kryzysu. Rośnie świadomość, że skuteczne zarządzanie majątkiem firmy jest podstawowym elementem strategii każdej firmy. Rozwiązaniem umożliwiającym ochronę majątku przedsiębiorcy jest między innymi budowa prywatnej fundacji, która zyskuje coraz większą popularność w Polsce i na świecie.

Co to jest prywatna fundacja?

Nie ma ustawowej definicji fundacji prywatnej, ale doktryna uważa, że ​​należy ją rozumieć jako osobę prawną, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez założyciela w sposób przez niego określony i zbywanie tych aktywów zgodnie z zasady określone przez założyciela dla beneficjentów fundacji ”.

Zgodnie z art. 1 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. „Można utworzyć fundację dla realizacji celów przydatnych społecznie lub ekonomicznie zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, edukacji i wychowania, kultury i sztuki, opieki społecznej i dobrobytu, ochrony środowiska i opieki nad zabytkami “. Dlatego nie ma żadnych ograniczeń co do przedmiotu, a zatem fundacja może zostać utworzona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Powyższa konstrukcja posłużyła do stworzenia nowej instytucji – fundacji prywatnej. Powodem wprowadzenia takiego rozwiązania była chęć ochrony majątku przedsiębiorców.

Odpowiednia konstrukcja fundacji prywatnej nie jest sprzeczna z ustawową regulacją działań w celach „użytecznych społecznie lub ekonomicznie”. Gdy fundacja nie wykorzystuje pieniędzy publicznych, nie składa wniosku o status organizacji pożytku publicznego i nie zbiera funduszy w drodze zbiórki publicznej, może całkiem swobodnie dysponować przekazanymi do niej środkami.

Pozbywanie się zasobów założyciela

Dlatego fundacja prywatna może przekazywać zebrane środki innym podmiotom. W tym względzie ogranicza go tylko przepisy ustawy o fundacjach. Istotne jest to, że ustawa nie zawiera żadnych zakazów, które uniemożliwiałyby przekazywanie środków na rzecz przedsiębiorcy (założyciela), jego pracowników, członków zarządu spółki lub osób bliskich. Forma przelewu również nie jest określona – możliwe jest udzielanie pożyczek, kredytów i innych form transferu środków.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie podejmowane działania powinny być zgodne z przyjętymi celami ustawowymi. Każde przeniesienie musi być należycie uzasadnione. Takie transakcje podlegają szczególnemu „ostrzałowi” organów państwowych, które dokładnie badają zasadność wszelkich przepływów pieniężnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości zastosują odpowiednie środki, a nawet sankcje. Przykładową konsekwencją może być na przykład zwrócenie się do sądu o uchylenie uchwały Rady Fundacji, która jest rażąco niezgodna z jej celem lub postanowieniami statutu lub przepisami prawa.

Prywatne fundacje i ulgi podatkowe

Utworzenie prywatnej fundacji zapewnia menedżerom duże korzyści podatkowe. Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych w niektórych sytuacjach możliwe jest zwolnienie fundacji z części podatku dochodowego. Fundacja prywatna może skorzystać z tego prawa, jeżeli jej statutowym celem jest działalność naukowa, naukowa i techniczna, edukacja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Fundacja nie musi płacić podatku od spadków i darowizn, jeśli otrzymuje pieniądze, majątek ruchomy lub prawa majątkowe.

W innych krajach europejskich prywatne fundacje mogą liczyć na jeszcze większe udogodnienia. Na przykład w Liechtensteinie obowiązuje jednolita stawka podatku dochodowego dla fundacji 1 000 CHF rocznie. Interesująca konstrukcja została również wprowadzona w prawie austriackim. Stanowi on, że dywidendy wypłacane przez spółkę austriacką prywatnej fundacji posiadającej udziały w tej spółce są zwolnione z podatku dochodowego na poziomie tej spółki. Jeśli utworzymy prywatną fundację poza Europą, możemy liczyć na jeszcze większe zyski. Na przykład osoby zakładające fundację w Panamie nie zostaną włączone do aktów władz, nie będą zobowiązane do składania rocznych sprawozdań lub sprawozdań finansowych i nie będą podlegały opodatkowaniu.

Fundacja prywatna w Polsce czy za granicą?

W rzeczywistości polscy przedsiębiorcy zakładający fundację prywatną nie są związani budową polskiej fundacji prywatnej. Takie podmioty można założyć w dowolnym miejscu na świecie. Zasady działania fundacji prywatnej we wszystkich systemach prawnych są bardzo podobne, choć w niektórych krajach podmiot ten może liczyć na znacznie wyższe zyski i swobodę działania niż w Polsce. Na przykład Liechtenstein, gdzie kapitał może być ulokowany w kraju innym niż siedziba fundacji, a fundacje, które nie korzystają z działalności gospodarczej, mogą skorzystać z niższego opodatkowania ze względu na swój status podmiotu struktury majątku prywatnego (PVS) , oferuje pozytywne rozwiązania. Jeśli natomiast przedsiębiorcy są zainteresowani formalnym przekazaniem środków poza granice Europy, Fundacja na Bahamach może być ciekawą propozycją. Tam przedsiębiorcy mogą liczyć na wyjątkową poufność i dyskrecję – w zasadzie fundacja znajduje się tylko w rejestrach, w których ujawniane są bardzo szczątkowe dane, takie jak nazwa i adres oficjalnej siedziby.

Czy łatwo jest założyć prywatną fundację?

Utworzenie prywatnej fundacji wiąże się z wieloma formalnościami. Samozatrudnieni przedsiębiorcy mogą łatwo zgubić się w labiryncie skomplikowanych procedur i przepisów. Należy pamiętać o wyborze rozwiązania, które będzie najlepsze dla danego przedsiębiorcy i rodzaju prowadzonej działalności. Tylko wtedy możliwe będzie skuteczne i trwałe zabezpieczenie zarówno interesów przedsiębiorcy, jak i, co najważniejsze, jego aktywów.