Codziennie po naszych drogach poruszają się setki pojazdów. Korzystamy z samochodu jadąc na zakupy, do pracy, na wakacje… Co jednak, jeżeli w trakcie naszej podróży spotka nas nieprzyjemna sytuacja, w wyniku której ulegniemy wypadkowi? Jakie prawa nam przysługują oraz na jakie zadośćuczynienie możemy liczyć, będąc osobą poszkodowaną wskutek niefortunnego zdarzenia na drodze?

Podstawowe roszczenia przysługujące poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym

Co do zasady, w zależności od tego, jak bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu doznaliśmy w wyniku wypadku, mamy prawo domagać się podstawowych roszczeń. Pierwszym w nich jest odszkodowanie mające na celu rekompensatę finansową w związku z poniesionymi stratami. Mowa tutaj zarówno o wydatkach związanych z powrotem do zdrowia, jak koszty leczenia czy ewentualna rehabilitacja oraz innych szkodach materialnych, jak choćby zniszczony wskutek wypadku sprzęt. 

Wszelkie niematerialne krzywdy związane z wypadkiem (np. trauma) pokrywa zadośćuczynienie. Ostatnim roszczeniem jest renta. Możemy się o nią ubiegać w sytuacji, kiedy skutki wypadku okazały się dla nas nadzwyczaj ciężkie, wskutek czego m.in. straciliśmy zdolność do wykonywania pracy, nasze koszty życiowe wzrosły, a perspektywy na przyszłość zmalały.

Co gwarantuje prawo osobie poszkodowanej?

Osoba, która uległa wypadkowi na drodze powinna ubiegać się o stosowną, adekwatną do doznanej krzywdy rekompensatę. W sytuacji tej nie jest bezradna, może liczyć na przepisy prawa, które jasno definiują jakie uprawnienia i przywileje przysługują poszkodowanemu, aby nie utknął on w gąszczu przepisów oraz skutecznie mógł domagać się stosownej reakcji ze strony ubezpieczyciela.

Prawo do zawiadomienia ubezpieczyciela sprawcy oraz termin rozpatrzenia zgłoszenia

Poszkodowany w wypadku nie jest w żaden sposób zobligowany zgłaszać swej krzywdy bezzwłocznie. Niezależnie od tego czy dokona tego od razu po nieszczęśliwym zdarzeniu, czy dopiero w stosownym dla siebie momencie, kiedy już upora się ze skutkami wypadku, np. po odbyciu leczenia bądź zakończenia procesu karnego w tej sprawie, w myśl przepisów prawa nie ma ku temu żadnego określonego terminu. Należy jednak uważać na termin przedawnienia się roszczeń.

Z kolei towarzystwo ubezpieczeniowe zobligowane jest wniosek o odpowiednie roszczenie przyjąć, przy czym czas na jego rozpatrzenie wynosi trzydzieści dni. Może on zostać oczywiście wydłużony, jednak w takim przypadku poszkodowany musi otrzymać na ten temat stosowną informację. W przypadku kiedy nie zostanie on w żaden sposób poinformowany, należy przyjąć, że ubezpieczyciel w pełni uznał roszczenie.

Prawo do pełnej wysokości odszkodowania oraz wglądu w dokumentację sprawy

Występujący o roszczenie ma prawo domagać się od ubezpieczyciela pokrycia wszystkich odniesionych strat w pełnej wysokości. Warto w tym celu gromadzić wszelkie potwierdzenia jak faktury, rachunki po to, by móc przedłożyć je towarzystwu ubezpieczeniowemu. Co istotne, możemy również zażądać pełnego wglądu oraz otrzymania kserokopii lub wersji elektronicznej dokumentacji sprawy. 

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia? Nie musimy pozostawać bierni

W przypadku, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe z jakichś powodów postanowi odmówić wypłaty odszkodowania, musi jasno i konkretnie uzasadnić swoje stanowisko, ujmując wszystkie okoliczności jakie miały wpływ na podjęcie takiej decyzji. Osoba poszkodowana może w takiej sytuacji wnieść odwołanie od decyzji.

Jeżeli sprawa ponownie zostanie rozpatrzona na naszą niekorzyść, przysługuje nam również prawo wniesienia sprawy do sądu. Podobnie rzecz ma się, gdy w naszej ocenie towarzystwo ubezpieczeniowe narusza nasze prawa jako poszkodowanego (np. odmawiając uzasadnienia swego stanowiska czy utrudniając dostęp do dokumentacji), tego typu fakt zgłosić możemy odpowiednim instytucjom jak Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, bądź firmom pomagającym uzyskać odszkodowanie (przykładowo Auxilia). Podobnie niespłacanie roszczeń w terminie jest niedopuszczalne, a w takim przypadku mamy prawo wnioskować o wypłatę należnych z tego tytułu odsetek.