Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oparte na systemie klasyfikacji i harmonizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi, że od 2009 r. wszystkie chemikalia muszą posiadać tzw. oznaczenia CLP (classification, packaging and labelling). Ważne jest, aby być świadomym znaczenia i sytuacji, w których takie oznaczenia występują.

Co przedstawiają piktogramy CLP?

Piktogramy chemiczne służą do jasnego i łatwego wskazania zagrożeń związanych z określonymi produktami zawierającymi substancje chemiczne. Są one zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego. Oznaczenia CLP mogą być stosowane w celu wskazania produktu łatwopalnego, wybuchowego lub utleniającego. Często spotykane są również inne oznaczenia, takie jak ostrzeżenia o produktach żrących, ostrzeżenia o produktach bardzo toksycznych oraz wskazanie produktów niebezpiecznych dla środowiska. Symbol ten jest przedstawiony w postaci martwej ryby w rzece i uschniętego drzewa.

Sprawdź oznaczenia CLP na stronie https://consultchem.pl/

W symbolach CLP znajdują się dwa nietypowe piktogramy. Pogrubiony wykrzyknik na prawej stronie znaku oznacza, że produkt stwarza zagrożenie dla zdrowia, a symbol wskazujący, że postać jest niszczona od wewnątrz oznacza, że produkt stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia. Piktogram jest wyraźnie przedstawiony, aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo. Tarcza i obramowanie zwracają uwagę na znak, zwracając uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo i przyciągając wzrok.

Oznakowanie substancji niebezpiecznych – Znaki CLP

Rozporządzenie CLP stanowi, że piktogramy zagrożeń muszą być oparte na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. Znaki te mają kształt kwadratu i są zakończone u góry. Mają czerwoną obwódkę z białą tarczą, na której znajduje się piktogram CLP.

To ujednolicone oznakowanie substancji chemicznych pozwala na identyfikację produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla właściwości chemicznych. W prosty sposób można to uczynić jasnym i zrozumiałym dla użytkownika. Dzięki temu można właściwie obchodzić się z tymi materiałami, odpowiednio je przechowywać i podejmować inne środki zapobiegawcze, aby uniknąć wyżej wymienionych zagrożeń.