Inwestowanie na giełdzie to nie tylko zakup akcji i bierne oczekiwanie na wzrost ich wartości. Taka strategia może być skuteczna ewentualnie przy planach długoterminowych. Niektóre akcje, zwłaszcza spółek wchodzących na giełdę, mogą po kilku, kilkunastu latach dać naprawdę dużą stopę zwrotu. Skuteczny inwestor, który nie chce czekać kilkunastu lat, musi aktywnie działać w okresie krótkoterminowym. Bardzo pomaga w tym posiadanie zdolności analizy finansowej spółek, aby dokonywać mądrych i skutecznych decyzji inwestycyjnych. Wskaźniki rynkowe stanowią kluczową część analizy fundamentalnej, pomagając inwestorom ocenić zdrowie finansowe spółki i ocenić, czy dana inwestycja jest atrakcyjna. Trzy najczęściej wykorzystywane wskaźniki to P/E, P/B i ROE.

Wskaźnik P/E (Price-to-Earnings Ratio) czyli stosunek ceny do zysku

Wskaźnik P/E jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej używanych wskaźników rynkowych. Wskazuje on, ile razy cena akcji przekracza roczny zysk na jedną akcję. Wzór na P/E to:

P/E = Cena Akcji / Zysk na Akcję

Wskaźnik ten jest używany do oceny, czy dana akcja jest przewartościowana czy niedowartościowana w stosunku do swojej potencjalnej zdolności generowania zysku. Wysokie P/E może sugerować, że inwestorzy przewidują wysoki wzrost zysków w przyszłości lub że akcje na giełdzie są przewartościowane. Niskie P/E może wskazywać na potencjalnie niedowartościowaną akcję lub problemy finansowe spółki. Wskaźnik ten posiada wiele zalet. Jest prosty w wyliczeniu i interpolacji oraz wskazuje potencjalne należne zyski. Wśród wad możemy wyróżnić możliwość wyliczenia tylko dla firm generujących zysk netto. Oraz to, że zysk netto może różnić się z powodu różnych przepisów księgowych, podatków czy posiadanych rezerw.

Wskaźnik P/B (Price-to-Book Ratio) pokazuje stosunek ceny do wartości księgowej

Wskaźnik P/B nazywany również P/BV (Price-to-BookValue- Ratio) mierzy stosunek ceny akcji do wartości księgowej na akcję. Wartość księgowa to różnica między aktywami a pasywami spółki podzielona przez liczbę akcji. Wzór na P/B to:

P/B = Cena Akcji / Wartość Księgowa na Akcję

P/B jest szczególnie przydatne w przypadku spółek, które mają dużo aktywów materialnych, takich jak nieruchomości lub zapasy. Niskie P/B może sugerować, że akcja jest niedowartościowana w porównaniu do wartości jej aktywów, jednak może to także oznaczać problemy operacyjne lub słabe zarządzanie. W praktyce niska wartość wskaźnika oznacza z reguły, że spółka osiąga niskie zyski lub nawet przynosi stratę i jej majątek nie jest w pełni wykorzystywany. Wartość wskaźnika jest bardzo zależna od rejonu geograficznego spółki. Spółki notowane na amerykańskiej giełdzie mają wskaźnik w przedziale 1,3-2,0 punktu. Na azjatyckich parkietach wskaźnik P/BV jest w okolicy 2,0. Polskie spółki charakteryzują się większa rozpiętością zakresy od 0,5 do nawet 3,5.

ROE (Return on Equity) – Rentowność kapitału własnego

Wskaźnik ROE mierzy efektywność, z jaką spółka generuje zyski z kapitału własnego. Możemy go obliczyć według wzoru:

ROE = Zysk Netto / Kapitał Własny × 100%

Wysoki ROE sugeruje, że spółka jest w stanie efektywnie wykorzystać kapitał własny do generowania zysków. To wskaźnik szczególnie ważny dla inwestorów szukających spółek o zdolności generowania zysków. Niższy ROE może wskazywać na słabe zarządzanie finansowe lub trudności operacyjne. I wyższa wartość zysku względem kapitału własnego tym ten wskaźnik jest wyższy i pokazuje lepszą korzystną sytuację przedsiębiorstwa. Dzięki sprawnemu zarządzaniu własnym kapitałem spółka może generować większe zyski, które następnie może przeznaczyć na wypłatę dywidend.

Te trzy wskaźniki rynkowe to tylko część z wielu dostępnych na rynku. Wartości wskaźników różnią się w zależności od branży, sytuacji rynkowej i faz cyklu życia spółki. Inwestorzy powinni używać ich w kontekście innych danych finansowych oraz analizy branżowej. Dla różnych branż wskaźniki te przyjmują różne optymalne wartości.

Przy analizie P/E, P/B i ROE inwestorzy powinni wziąć pod uwagę zarówno liczby historyczne, jak i prognozy na przyszłość. Niezwykle ważne jest zrozumienie kontekstu, w jakim działa dana spółka. Wskaźniki rynkowe są tylko narzędziami w rękach inwestora, a mądra analiza wymaga całościowego spojrzenia na firmę, jej otoczenie i perspektywy rozwoju. Dlatego wszystko zależy od doświadczenia inwestora. Niestety zawsze może zdarzyć się niespodziewana zmiana, która mimo pozytywnych wskaźników wygeneruje straty.

Materiał nie jest poradą inwestycyjną.